HOME > 제품정보 > 바코드프린터  

 
MH240 / MH340
제품설명
  • 특징 : 고속인쇄, 다양한 옵션지원
  • 적용분야 : 제조, 의류, 유통, 병원, 학교

 상세설명
  • 용지폭 : 25.4-114mm
  • 인쇄폭 :104mm
  • 해상도 : 203dpi (8dots/mm)
  • 인쇄속도 : 355.6mm/sec
  • 메모리 : 128MB Flash, 128MB DRAM
  • 통신방식 : USB, Serial, 이더넷, 옵션 : 블루투스
  • 옵션 : Cutter, Peel Off, Rewinder, 300dpi (12dots/mm, MH340)